تبلیغات
ســــــــلطان قلـــــبها - نه بهـــــار

نه بهـــــار

نه بهـــــار با هیــــچ اردیبهــــشتی

نه تابســــتان با هیچ شـــــهریوری

و نه زمســـــتان با هیچ اســــفندی...

به اندازه پاییــــــــز

به مـــذاق خـــیابان ها خوش نیـــامد!

پایـــیز "مـــهــــری" داشت

که بر دل هــــر خـــیابان و رهگـــذری مـــی نشست.


[ چهارشنبه 30 بهمن 1392 ] [ 07:15 ب.ظ ] [ علــــــــــی ]