دلتنگی

دلتنگــــی پـیــچـیـــــــــده نـیـســتــــــــ . . . !

یــــکـــــــ دل . . . !

یــکـــــــ آســـــمـــــان . . . !

یــکـــ بــــــغـــــض . . . !

و آرزو هـای تـــرکـــــــ خـــــــورده . . . !بــه هـمــیـــن ســـــــادگـ

ــــــی[ پنجشنبه 30 آبان 1392 ] [ 07:32 ق.ظ ] [ علــــــــــی ]